Αποτελεσματική συνεργασία Μοσχολιού - Μωραϊτη

>> Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Υπογράφηκε από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Παύλο Μοσχολιό Δήμαρχο Αγρινίου το συμφωνητικό αποδοχής όρων ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/ τηλεχειρισμού και διαχείριση διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγρινίου».

Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 3.351.750,00€ με ΦΠΑ και αφορά την τοποθέτηση συστήματος τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΑ. Στόχος του είναι η αειφορική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής και αυτός επιτυγχάνεται αφενός μέσω του περιορισμού των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και αφετέρου μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και επισκευής των βλαβών που παρουσιάζονται σε αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ που είναι το ειδικό πρόγραμμα για το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και την αρμοδιότητα έχει ο Υφυπουργός κ. Θάνος Μωραΐτης. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο που θα εκτελεστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ από την ΔΕΥΑΑ, η οποία είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια που έχει διαχειριστική επάρκεια για να εκτελεί τέτοιου είδους έργα. Το αίτημα χρηματοδότησής του υποβλήθηκε το 2009 και δημοπράτησή του θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Διαβάστε Περισσότερα

«Η Εκτροπή του Αχελώου, εκτροπή της λογικής»

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΥΜΙΟΥ ΣΩΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (29/10/2010)

Με μεγάλη έκπληξη πληρο¬φορηθήκαμε την προ¬σφυγή του υπουργείου Υποδο¬μών, Μεταφορών και Δικτύων στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να επιτύχει την κα¬τά παρέκκλιση συνέχιση των έρ¬γων για την εκτροπή του Αχελώ¬ου, που σταμάτησαν με την 141/2010 απόφαση του Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς να αναμένει ούτε την οριστική α¬πόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έκπληξη δημιουργεί και το γεγονός πως κλήθηκαν ξέ¬νοι μηχανικοί, οι οποίοι και απεφάνθησαν πως είναι αναγκαία η συντήρηση της σήραγγας της ε¬κτροπής, κόστους 65.000.000 €, παρ’ ότι το έργο αυτό δεν χρηματοδοτείται ούτε με ένα ευρώ από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πλαί¬σιο στήριξης και βαρύνει εξολο¬κλήρου τον κρατικό προϋπολο¬γισμό, σε μια περίοδο που η δη¬μοσιονομική προσαρμογή και οι οικονομίες κλίμακος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

Οι επίσημες θέσεις της κυβέρ¬νησης δίνουν ...απόλυτη προτε¬ραιότητα στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, στην προώθηση λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών και στον σχε¬διασμό έργων αποταμίευσης νερού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Ορθολογική χρήση
Το φράγμα του Σμοκόβου και τα δίκτυα διανομής νερού, η λίμνη Πλαστήρα, ο ταμιευτήρας της Κάρλας, το φράγμα Γυρτώνης, τα φράγματα στον Πηνειό και στον Ενιπέα, έχουν προταχθεί επισήμως ως οι κορωνίδες της κυβερνητικής στρατηγικής για την ορθολογι¬κή χρήση του υδάτινου δυνα¬μικού για τη Θεσσαλία.

Ο μερικός επαναπλημμυρισμός της λίμνης Κάρλας απέδω¬σε εξαιρετικά αποτελέσματα στον εμπλουτισμό του υδροφό¬ρου ορίζοντα αλλά και στην ε¬πάρκεια νερού στη Θεσσαλία.
Οι βεβιασμένες και ανακό¬λουθες πρακτικές για την εκτρο¬πή του Αχελώου έχουν να κά¬νουν με την, ηθελημένη ή μη, ά¬γνοια γεγονότων και με την εμμονική οπτική της διαχείρισης των υδάτων.

Συγκεκριμένα, οι διαρροές στο υπάρχον αρδευτικό σύστημα του θεσσαλικού κά¬μπου ανέρχονται στο 30% κατ' ελάχιστο.

Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η αναβλητικό¬τητα υιοθέτησης τεχνικών ε¬μπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, η συνέχιση της καλλιέργειας αντιοικονομικών προϊόντων, η παράνομη εξάπλωση των γεωτρήσεων, αλλά και η μό¬λυνση των ποταμών.
Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου είναι στενά συνδεδε¬μένη με ανερμάτιστες και ατελέ¬σφορες πολιτικές εμμονές του παρελθόντος.

Πώς μπορεί να λησμονηθεί το γεγονός ότι, παρά τις τέσσερις (4) ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ από το 1994 και εντεύθεν, ψηφί¬στηκε ο Ν. 3481/2006 του οποί¬ου παράγραφοι των άρθρων 9 και 13 άνοιγαν διάπλατο το δρό¬μο για την εκτροπή;

Ποια είναι η νομιμοποίηση των ενεργειών για την εκτροπή του Αχελώου έπειτα από μια πέ¬μπτη (3054/2009 09-10-2009) α¬κυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ΣτΕ ήδη θεωρεί πως η εκτροπή παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες (200/60/ΕΚ, 2/43 ΕΟΚ, ΝΑΤURΑ, 85/337 ΕΟΚ) και παραπέμπει το θέμα στο Δι¬καστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλοντας προδικαστι¬κό ερώτημα;

Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση εφαρμογή της εξαγγελθείσης υ¬δατικής πολιτικής, του εθνικού προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.

Το ε¬θνικό πρόγραμμα πρέπει να υ¬λοποιηθεί με την κατασκευή πολλών μικρών ταμιευτήρων στα ορεινά, με τη μείωση των διαρροών και την παύση της λει¬τουργίας παράνομων γεωτρή¬σεων.

Είναι καιρός να μετασχη¬ματιστεί η γεωργική παραγωγή των ασύμφορων καλλιεργειών, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέ¬θοδοι άρδευσης υψηλής από¬δοσης και ηπιότερων απαιτήσε¬ων σε ενέργεια.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για την υλοποίηση ο¬λοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης επιφανειακών νερών και υδροφόρων οριζό¬ντων που αντιμετωπίζουν πρό¬βλημα ρύπανσης.

Το χρήματα που θα απαιτη¬θούν για την ολοκλήρωση των έργων της εκτροπής επιβαρύ¬νουν αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς καμιά ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Τα εν λόγω έργα δεν αποτελούν επέν¬δυση, αλλά μια τεράστια σπατά¬λη. Εκτρέποντας τον Αχελώο, υ¬πογράφουμε την καταστροφή σημαντικών οικοσυστημάτων της Βόρειας Πίνδου και τη μη α¬ναστρέψιμη υποβάθμιση των προστατευόμενων υγροτόπων των εκβολών του Αχελώου και των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Μνημεία πο¬λιτισμού, εκτεινόμενα από μο¬ναστήρια (Αγ. Γεώργιος Μυροφύλλου) ως τα ιδιαιτέρου κάλλους πέτρινα γεφύρια, παράμε¬τροι δεμένες άρρηκτα με την πα¬ραγωγή ιδιαίτερου πνευματικού και τεχνικού πολιτισμικού προϊόντος, απαξιώνονται.

Είναι προφανές πως το φαραωνικής έμπνευσης έργο της εκτροπής του Αχελώου προκαλεί τεράστια οικολογική και πολιτισμική κα¬ταστροφή και βεβαίως μια τερά¬στια σπατάλη οικονομικών πό¬ρων, είναι ένα έργο που δεν θα κάνει ποτέ απόσβεση.

Ο λαός της Αιτωλοακαρνα¬νίας και οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους συστρατεύονται με τους αυτοδιοικητικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και αντιστέκονται σθεναρά ενάντια στον παραλογισμό των έργων, που δεν έχουν καμιά νομική, επιστημονική, περιβαλλοντική και ηθική νομιμοποίηση, ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, ενάντια στην εκτροπή της λογικής.

Διαβάστε Περισσότερα

7 Νοέμβρη

>> Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Γράφει ο Πελοπίδας Αντωνάκος
Δικηγόρος - Υποψήφιος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με τη Λαϊκή Συσπείρωση


Στις 7 Νοέμβρη διεξάγονται οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της "τοπικής αυτοδιοίκησης" όπως αυτή προκύπτει για πρώτη φορά από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη.

Εναποθέσεις αρμοδιοτήτων, μειώσεις πόρων, συγκεντρωτικές δομές, φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί.. Όλη η αναγκαία υπερδομή για την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου αλλά και όσων θα ακολουθήσουν, για τη μείωση της χρηματοδότησης, για την αύξηση κάθε είδους "ανταποδοτικών" τελών και φόρων, για την οριστική απώλεια του όποιου αυτοδιοικητικού χαρακτήρα αυτών των εκλογών και των αντίστοιχων οργάνων. Νέοι αποτελεσματικότεροι διαχειριστές εξουσίας στη βάση αντιδραστικότερων συσχετισμών. Μιας εξουσίας όλο και πιο συγκεντρωτικής, νεφελώδους, αυθαίρετης και αντιδημοκρατικής.

Την ίδια στιγμή που οι εκπρόσωποι του δικοματισμού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να μας πείσουν για το αντίθετο, οι εκλογές αυτές έχουν τον πιο πολιτικό χαρακτήρα από καταβολής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν είναι ούτε ζήτημα προσώπων ούτε φυσικά ανύπαρκτων προγραμμάτων, έκθεσης ιδεών και κοινοτοπίας. Θα είναι αυτοί που πρώτοι το βράδυ των εκλογών -παρά τα αντίθετα λεγόμενα σήμερα- θα χρωματίζουν στο χάρτη τις πράσινες και γαλάζιες περιφέρειες, νομιμοποιώντας στη βάση αυτής της απατηλής συναίνεσης τα νέα μέτρα, το νέο πλιάτσικο, την αλαζονεία και την περιφρόνησή τους -αν όχι την απροκάλυπτη έχθρα τους- απέναντι στα δικαιώματα και στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Κάποια στιγμή η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Δεν δικαιολογείται η απάθεια. Τους αποθρασύνει. Κάτι πρέπει να εκφραστεί. Τουλάχιστον η αγανάκτηση και η ρήξη με τις επιλογές τους, οι οποίες αποδεδειγμένα πλέον έδειξαν την καθαρά απάνθρωπη κατευθυνσή τους.

Εγώ θα είμαι υποψήφιος, συνεργαζόμενος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στο Αγρίνιο που υποστηρίζεται από το κκε. Σας ζητώ στη βάση καθαρά πολιτικής επιλογής, παρά τις ενδεχόμενες διαφωνίες σας, χωρίς οποιουδήποτε είδους αυταπάτες, να εκφράσουμε έμπρακτα αυτό που ούτως ή άλλως καθημερινά ζούμε, αισθανόμαστε και γνωρίζουμε, συμβάλλοντας στην απελευθέρωση των δυνάμεων της κοινωνίας από τα κατασκευασμένα αδιέξοδα και τους υποτιθέμενους μονόδρομους εξανδραποδισμού μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Μετακίνηση Ετεροδημοτών

Από το γραφείο τύπου του Υποψηφίου Δημάρχου Ξηρομέρου κ. Πυθαγόρα Σαμαρά γίνεται γνωστό πως έχει εξασφαλιστεί ειδική μέριμνα για την μετακίνηση των ετεροδημοτών του Ξηρομέρου από όπου κι αν διαμένουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 5151500.

Όσον αφορά την μετακίνηση των ετεροδημοτών της Αθήνας ο συνδυασμός «Νέοι Ορίζοντες» θα διαθέσει λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από την πρωτεύουσα στις 5 κ 6 Νοεμβρίου 2010, ημέρες Παρασκευή & Σάββατο, με ημέρες επιστροφής τις 7 και 8 Νοεμβρίου 2010, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα.

Σημείο αναχώρησης των λεωφορείων τα γραφεία του κ. ΣΑΜΑΡΑ –Λ. ΑΘΗΝΩΝ 90 και σημείο τερματισμού η ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες αναχώρησης των πούλμαν μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης με το με το τηλέφωνο 210-5151-500.

Αρμόδιοι κος Δημητρόπουλος – κα Γεωργαλή – Κα Χατζημπεκιάρη

Διαβάστε Περισσότερα

"Νέοι Δρόμοι στο Νέο Αγρίνιο" - Από το πρόγραμμα του Δ. Σταμάτη

Στο πρόγραμμα της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας του υποψηφίου Δημάρχου Αγρινίου Δημήτρη Σταμάτη γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο οδικό δίκτυο του νέου διευρυμένου δήμου Αγρινίου.

Το πρόγραμμα αναφέρεται τόσο στην ανάδειξη της Λίμνης Τριχωνίδας με την κατασκευή παραλίμνιου δρόμου, την αναβάθμιση της εθνικής οδού Αγρινίου Καρπενησίου, την ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού του παλαιού δήμου Αγρινίου, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην μελέτη και υλοποίηση έργων σύνδεσης της Ιόνιας οδού με την τοπική οικονομία

Πιο συγκεκριμένα:
 • Κατασκευή παραλίμνιου δρόμου με έργα ανάδειξης της Λίμνης Τριχωνίδας.
 • Έργα πρόσβασης προς την περιφερειακή οδό Τριχωνίδας στους παλαιούς Δήμους Αρακύνθου και Μακρυνείας.
 • Αναβάθμιση της εθνικής οδού Αγρινίου-Καρπενησίου.
 • Έργα βελτίωσης του κυκλοφοριακού προβλήματος στον παλαιό Δήμο Αγρινίου και γενικότερα σε όλους τους παλαιούς Δήμους.
 • Βελτίωση του δρόμου Παραβόλας-Λαμπίρι.
 • Ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού του παλαιού δήμου Αγρινίου.
 • Βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού στη Μακρυνεία και στη Νεάπολη.
 • Μελέτη και υλοποίηση έργων σύνδεσης της Ιονίας οδού με την τοπική οικονομία.
 • Βελτίωση της επαρχιακής οδού στον παλαιό δήμο Παναιτωλικού.
 • Ανάληψη έργων οδοποιίας στους ορεινούς όγκους.
 • Υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (αποκατάσταση αγροτικών οδών, ασφαλτοστρώσεις, βελτίωση οδοστρώματος, αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης).
 • Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Θ. Παπαθανάσης: «Όλοι μαζί προχωράμε δυναμικά μπροστά. Ενωμένοι αλλάζουμε τη Ναυπακτία»

>> Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Το μήνυμα της ενότητας, της ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον του νέου διευρυμένου Δήμου Ναυπακτίας έδωσε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου και υποψήφιος Δήμαρχος Ναυπακτίας Θανάσης Παπαθανάσης, μιλώντας στα εγκαίνια του Εκλογικού του Γραφείου.

«Τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά. Με τη δική σας στήριξη μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Έχουμε τις προτάσεις. Έχουμε τους ανθρώπους. Όλοι μαζί προχωράμε μπροστά. Πέρα και πάνω από κόμματα και στείρες αντιπαραθέσεις. Με όραμα και σχέδιο συνθέτουμε το αύριο. Όλοι Μαζί αλλάζουμε τον τόπο μας! Όλοι Μαζί δημιουργούμε τη Ναυπακτία του αύριο τη Ναυπακτία που μας αξίζει» ανέφερε στην ομιλία του.

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου έκανε εκτενή αναφορά στο έργο της Δημοτικής Αρχής (http://issuu.com/papathanasis/docs/apologismos) ενώ σημείωσε ότι τη νέα περίοδο με συγκεκριμένη πρόταση, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την αναπτυξιακή πορεία του νέου Δήμου Ναυπακτίας. Mε μία πρόταση ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη και όχι με «υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν».

Ο Θανάσης Παπαθανάσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνεται λόγω της κρίσης, σημειώνοντας πως «οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Όπως συνέβη την προηγούμενη περίοδο, έτσι και τώρα στηρίζουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί ο νέος Δήμος είναι οι άνθρωποι. Και στη δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνουμε, εμείς στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας».

Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στο ανανεωμένο ψηφοδέλτιο με νέα πρόσωπα, από ολόκληρη τη Ναυπακτία «στους ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι στο χώρο της εργασίας τους από ολόκληρο το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό φάσμα και είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν στον τόπο τους».
Όπως ο ίδιος είπε «Χάρη στη δική σας συμμετοχή είμαστε έτοιμοι για το αύριο του τόπου μας».

Διαβάστε Περισσότερα

Σωτήρης Σταμουλάκης: υποψήφιος με το συνδυασμό του Γιάννη Λύτρα στο Δήμο Ξηρομέρου

Ο Σωτήρης Σταμουλάκης είναι Διοικητικός Διευθυντής του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας (Κ.Α.Φ.Κ.Α.).

Κατάγεται από την Παπαδάτου και είναι υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Δ.Δ. Παπαδάτου στο Δήμο Ξηρομέρου, με το συνδυασμό του Γιάννη Λύτρα «ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ- ανάπτυξη τώρα».

Ειδικότερα, έχει διατελέσει Τοπικός Σύμβουλος Δ.Δ. Παπαδάτου του Δήμου Φυτειών για τέσσερα χρόνια. Είναι Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Παπαδάτου του Δήμου Φυτειών και ήταν πρώτος σε σειρά εκλεγμένος Τοπικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του σημερινού Δημάρχου Φυτειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ασχολείται ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για περισσότερα από δεκαπέντε (15) χρόνια.

Ο Σωτήρης Σταμουλάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου. Είναι ικανός, μαχητικός και διεκδικητικός όπου και όταν χρειάζεται για τον τόπο του.

Ο Σωτήρης Σταμουλάκης, σχετικά με την υποψηφιότητα του, έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ότι: «Η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση (Καλλικράτης), φέρνει νέα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζοντας τη σχέση Κράτους και πολίτη, προς όφελος φυσικά του πολίτη.
Το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο, απαιτεί σοβαρότητα, εμπειρία, τόλμη, πάθος, αξιοπιστία, ικανότητα, δυναμική, βούληση ώστε το όραμα του συνδυασμού του Γιάννη Λύτρα να γίνει πράξη.

Η υποψηφιότητα μου, στο πλευρό του αυριανού Δημάρχου Ξηρομέρου Γιάννη Λύτρα, αποτελεί την συνέχεια της ενεργής δράσης μου στα αυτοδιοικητικά δρώμενα του Δημοτικού Διαμερίσματος Παπαδάτου. Ζητώ για άλλη μια εκλογική αναμέτρηση την ανανέωση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μου στο πρόσωπο μου, ζητώ την ψήφο τους, ζητώ την δύναμη τους».

Η συμμετοχή του Σωτήρη Σταμουλάκη στο ψηφοδέλτιο νίκης του Γιάννη Λύτρα, αποτελεί μια σίγουρη, δυναμική και αξιόπιστη επιλογή.

Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση: "Ο αέναος κύκλος της εργασίας"

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ ανοίγει τις πύλες της η νέα έκθεση φωτογραφίας, που φιλοξενεί στις αίθουσες της Πινακοθήκης του το Κέντρο Λόγου και Τέχνης "Διέξοδος" στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Πρόκειται για μια έκθεση σαράντα μεγάλων διαστάσεων έγχρωμων και ασπρόμαυρων φωτογραφιών σε καμβά, με τον τίτλο "Ο αέναος κύκλος της εργασίας" των Σπύρου Μαρκογιάννη, Βασίλη Βαρσακέλη και Στέλιου Φιλίππου, που παρουσιάζουν τα επαγγέλματα που χάνονται καθώς και αυτά που προσπαθούν πεισματικά να επιβιώσουν μέσα στον κλοιό της τεχνολογικής εξέλιξης της κοινωνίας.

Για την έκθεση δεν απεστάλησαν ατομικές προσκλήσεις και η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Τρίτης) και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 13 Νοεμβρίου με ώρες λειτουργίας από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ.

www.diexodos.com.gr

Διαβάστε Περισσότερα

Άρθρο: Το Αγρίνιο θέλει το Δήμαρχό του!

Εξαιρετικά αποκαλυπτικό! και ενδιαφέρον! ήταν το προ-χτεσινό debate των υποψηφίων δημάρχων Αγρινίου.

Όχι γιατί έβγαλε τη μεγάλη είδηση αλλά γιατί κατέδειξε κατά τη γνώμη μας το νικητή των εκλογών!

Ποιος θα είναι αυτός; μα φυσικά ο "νικητής" του debate (αν φυσικά υπήρξε). Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς.

Παρακολουθήσαμε ένα διάλογο μεταξύ 3 υποψηφίων που τελικά (ναι!) είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, έχουν διαφορετικές πολιτικές καταβολές, έχουν διαφορετική πορεία και φυσικά (ήταν εμφανές) διαφορετικούς πολιτικούς στόχους.

Ο κος Μοσχολιός, Αγρινιώτης, νυν Δήμαρχος και φυσικά ΠΑΣΟΚ, άσχετα τι είπε προχθές.
Ο κος Σταμάτης δεξιός πολιτικός από πολιτική οικογένεια, κοσμοπολίτης και ίσως(;) αύριο υφ-υπουργός σε ενδεχόμενη κυβέρνηση ΝΔ.
Ο κος Νικάκης αγρινιώτης, κομμουνιστής.

Που νομίζετε εσείς στοχεύουν οι τρεις τους ; και ποιος πιστεύετε θα εκλεγεί δήμαρχος στις 7 Νοέμβρη; Οι απαντήσεις δικές σας.

Τώρα επί του debate: O κος Μοσχολιός φάνηκε να γνωρίζει τα θέματα του Αγρινίου, πως θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά άλλωστε. Είναι ο Δήμαρχος της πόλης. Επίσης προσπάθησε να πετάξει από πάνω του το μνημονιακό ΠΑΣΟΚ γιατί στη συγκεκριμένη εποχή βλάπτει (ενώ παλιότερα ;)

Ο κος Σταμάτης επαγγελματίας πολιτικός με μεγάλη εμπειρία μεν αλλά προχτές μάλλον υπερέβαλε λίγο παραπάνω. Γιατί τόση πίεση; Η ζωή (πολιτική και μη) άλλωστε και το ξέρει καλά (ειδικά) ο κος Σταμάτης δεν τελειώνει στο Αγρίνιο. Έπειτα αν κερδιθεί ο Δήμος θα είναι τεράστια επιτυχία αν ΟΧΙ (μέρες που ναι) δεν θα του πει κανείς ότι απέτυχε κιόλας.

Τέλος ο κος Νικάκης μάλλον δεν είχε πολλά να πει εναντίον του κου Μοσχολιού αλλά προσπάθησε να δει τα θέματα σφαιρικότερα. Είναι η γνωστή τακτική του ΚΚΕ για πολιτικοποίηση των εκλογών. Όσοι πιστοί προσέλθετε... Θα περιμέναμε πάντως έναν αντιπολιτευτικό τόνο παραπάνω.

Συμπέρασμα: Το Αγρίνιο έχει Δήμαρχο (το ξέραμε) και μάλλον θα έχει Δήμαρχο (ωραία τώρα κάτι μας είπες). Όχι δεν εννοώ αναγκαστικά ότι θα κερδίσει ο κος Μοσχολιός αλλά χτες μου φάνηκε ότι... (άσε ας μην το πω). Οι ψηφοφόροι άλλωστε τώρα έχει σημασία τι λένε. Θα αντιδράσουν ή θα ακολουθήσουν "το ρουν της ιστορίας...";


Αλλαγή λοιπόν ή που να τρέχουμε τώρα για αλλαγές; Ραντεβού στις 7 του Νοέμβρη.

Διαβάστε Περισσότερα

Σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία ο Χατζηλάμπρος

Στα πλαίσια των προεκλογικών δραστηριοτήτων της κίνησης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» για τις Περιφερειακές Εκλογές του Νοέμβρη 2010, την Παρασκευή 29 Οκτώβρη θα επισκεφτεί το Αγρίνιο, το Χαλκιόπουλο Βάλτου και την Αμφιλοχία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Βασίλης Χατζηλάμπρου.

Μαζί με τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του Νομού Κώστα Κούστα θα ακολουθήσουν το εξής πρόγραμμα :
• 10:00 π.μ.  συνάντηση με τους εργαζόμενους του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» στο Αγρίνιο.
• 11:00 π.μ.  Νοσοκομείο Αγρινίου.
• 12:00 π.μ.  Περιοδεία στο εμπορικό κέντρο του Αγρινίου
• 16:00 μ.μ  στο Χαλκιόπουλο Βάλτου.
• 18:30 μ.μ.  στην Αμφιλοχία.
• 21:00 μ.μ.  ομιλία στη συνεστίαση της κίνησης που θα γίνει στο εστιατόριο «Δειλινό» (όπισθεν κλινικής Κρικελή).

Διαβάστε Περισσότερα

Να δεσμευτούν όλοι για τo Τρένο

>> Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Με εξώδικο κατά του ελληνικού Δημοσίου, οι επικεφαλής των περιφερειακών οικολογικών συνδυασμών προσπαθούν να υπερασπιστούν το τρένο και να μην ξηλωθούν γραμμές.

Εξώδικο επέδωσαν σήμερα οι Οικολόγοι Πράσινοι στους υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και στη διοίκηση του ΟΣΕ. Η ημέρα επιλέχθηκε συμβολικά για να συμπέσει με την προγραμματισμένη για σήμερα ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον Ο.Σ.Ε και το εξώδικο υπογράφεται και από τους πράσινους υποψηφίους περιφερειάρχες. Μεταξύ αυτών και ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, υποψήφιος περιφερειάρχης για την Δυτική Ελλάδα με τον συνδυασμό ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Συγκεκριμένα, θέτουμε το Δημόσιο προ των ευθυνών του προς τον ΟΣΕ (οφείλει να καταβάλλει προς τον Ο.Σ.Ε. το ποσό των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στη ζημιά που έχει υποστεί ο Οργανισμός από το 1972 μέχρι σήμερα λόγω της αθέτησης των υποχρεώσεων του Δημοσίου, όπως προβλέπονταν αρχικά από το Ν.Δ. 1300/1972 και στη συνέχεια από το 2671/1998). Το ποσό υπολογίζεται ως το άθροισμα των εσόδων που στερήθηκε παράνομα ο Οργανισμός και τα ποσά των τόκων που επιβαρύνθηκε προκειμένου να καλύψει με δανεισμό αυτές τις απώλειες των εσόδων του. Επίσης ζητείται να συμψηφιστεί η οφειλή με το χρέος του Ο.Σ.Ε.

Βασικό μέλημα των «Πράσινων» Υποψηφίων είναι να μην «κλείσει» το ζήτημα ΟΣΕ με την ψήφιση του Νομοσχεδίου αυτές τις ημέρες και κυρίως να μην υλοποιηθούν ποτέ σχέδια ξηλώματος γραμμών.

Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης με το συνδυασμό Οικολογική Δυτική Ελλάδα Κώστας Παπακωνσταντίνου και οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες Ιωάννα Ρούση (Αιτωλοακαρνανία), Διονύσης Κράγκαρης Ηλεία) και Γιώργος Κανέλλης (Αχαΐα) ζητούν επίσης από όλους τους συνδυασμούς να δεσμευτούν ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δε θα δεχθεί καμιά αλλαγή χρήσης ακόμη και για τις γραμμές που θα κλείσουν. Ιδιαίτερα ότι δε, να μην επιτραπεί καμιά γραμμή να ξηλωθεί ή να ασφαλτοστρωθεί για να γίνει δρόμος και ακόμη και να νεπαναλειτουργήσει γραμμή Κρυονερίου – Μεσολογγίου.

Σε κοινή τους δήλωση, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες του συνδυασμού Οικολογική Δυτική Ελλάδα πρόσθεσαν: «Είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον θα ανακαλύψουμε ξανά την αξία του σιδηροδρόμου, του πιο οικολογικού και κοινωνικά φιλικού μέσου μεταφοράς. Τοπικές γραμμές μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν μαζικά και οικονομικά τους πολίτες. Γι αυτό προέχει αυτή τη στιγμή να μην ξηλωθούν οι γραμμές για να πάρουν τη θέση τους αυτοκινητόδρομοι. Δεν παραγνωρίζουμε τις ευθύνες από όλες τις πλευρές για τα προβλήματα του ΟΣΕ. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα ήταν η απαξίωσή του από το Ελληνικό Δημόσιο. Όταν παντού τα τρένα υποστηρίζονται, στην Ελλάδα είχαν πεταχτεί στο περιθώριο. Δεν μπορούν τώρα, έτσι απλά, να μας λένε ότι ο σιδηρόδρομος «πέθανε» με τα χρέη του ΟΣΕ».

Διαβάστε Περισσότερα

Θ. Σώκος: "Ας αποφασίσουν να δράσουν για την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου"

Το εργοστάσιο παραγωγής γυψοσανίδων της Rigips που βρίσκεται στο Αιτωλικό Μεσολογγίου επισκέφθηκε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010 ο νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Σκύρλα και τον Αντινομάρχη κ. Δημοσθένη Καπώνη.

Η εταιρεία Rigips Hellas ξεκίνησε την δραστηριότητα της στην Ελλάδα το 1997 και από το 2005 αποτελεί μέλος του ομίλου Saint-Gobain.

Στο γραφείο διοίκησης του εργοστασίου ο γενικός διευθυντής της Saint-Gobain κ. Γιώργος Τατάς παρουσίασε την ταυτότητα της εταιρείας και το εύρος των δραστηριοτήτων (συστήματα και υλικά ξηρής δόμησης, συστήματα και υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης και συστήματα ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο).
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης του εργοστασίου που απασχολεί σαράντα εργαζόμενους από την περιοχή.

Σε δήλωσή του ο νομάρχης Θύμιος Σώκος έκανε αναφορά στις ενέργειες του προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, για να αλλάξει το αναχρονιστικό πλαίσιο (νόμος του 1935) αξιοποίησης των γυψούχων εδαφών, μιας και το Ινστιτούτο Γεωμεταλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) θέτει αδικαιολόγητα χρονοβόρους και γραφειοκρατικούς φραγμούς στην εγκατάσταση επενδύσεων εκμετάλλευσης γυψοφόρων κοιτασμάτων.

Καταλήγοντας ο κ. Σώκος επεσήμανε τα εξής:
«Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για τις προσπάθειες που γίνονται εδώ και που αξιοποιούν ένα ορυκτό που έχει η περιοχή μας σε πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως είναι τα γυψούχα εδάφη.
Υπάρχει πραγματικά μια αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος και αυτό οδηγεί σε καλή ανάπτυξη.
Ας το δουν επιτέλους οι αρμόδιοι και ας αποφασίσουν να δράσουν για την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου».

Διαβάστε Περισσότερα

Ερώτηση Κώστα Καραγκούνη

>> Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με βάση την υπ΄ αρίθμ 1406 \ ΚΕ 1420 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε το από 7.7.2010 πρώτο Πρακτικό Προεκτίμησης ζημιών της αρμόδιας Επιτροπής με το οποίο καθορίσθηκε η αξία των ακινήτων (ηρτημένης εσοδείας αγρών και επικειμένων) έκτασης 67.598,00 τ.μ. που τελούν υπό επίταξη με την υπ΄ αρίθμ Δ12/33473/2.6.2010 απόφαση του Υφυπουργού σας για την κατασκευή του έργου της Διώρυγας Δ1 και επέκταση της Διώρυγας Αμβρακίας Αμφιλοχίας για άρδευση - ύδρευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Διαπιστώνεται όμως ότι μέχρι σήμερα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων (έναντι πληρωμή επικειμένων) στους δικαιούχους από το Ελληνικό δημόσιο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός με βάση τα ανωτέρω τι προτίθεται να κάνει για την επίσπευση καταβολής των ως άνω αποζημιώσεων.

Ο ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Καραγκούνης

Διαβάστε Περισσότερα

Δ. Σταμάτης: «Είστε μέλη ενός κινήματος που αποτελείται από ανθρώπους με ειδικές ικανότητες»

Το βράδυ του Σαββάτου ο κ.Σταμάτης παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύλλογος ΑΜΕΑ Αιτ/νιας με τη συνεργασία και τη συμμετοχή του Συλλόγου Αθιγγάνων ΡΟΜ Αγρινίου, του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών και της Ομοσπονδίας Ευπαθών κοινωνικών Ομάδων με θέμα «Σχέδιο Καλλικράτης: Η ψήφος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων-Ευκαιρία για κοινωνική ενσωμάτωση».

Ο κ. Σταμάτης αφού συνεχάρη τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αιτ/νιας κ.Μαδιά για την πρωτοβουλία του αυτή και αφού ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους των προσεχών εκλογών καλή επιτυχία είπε τα εξής: «Απόψε είναι μία ευχάριστη και ειδική βραδιά. Γι' αυτό με πάρα πολύ σεβασμό μιλώντας για το αναπηρικό κίνημα θέλω να πω πως γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματά σας. Την περίοδο που ήμουνα νομάρχης είχα συνεργαστεί με τον πρόεδρό σας τον Θεόδωρο Μαδιά, με τον πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π κ. Τάνταρο και με το Δ.Σ. του Ειδικού Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα». Οι συνεργασίες αυτές ήταν προσωπικές μου επιλογές. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι είστε κίνημα που αποτελείται από ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, γιατί είστε ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Είστε πολίτες με ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις, αρκεί εμείς να παράσχουμε τον τρόπο και τα μέσα για να αποδώσετε και να καταθέσετε αυτά που μπορείτε. Και μπορείτε πάρα πολλά. Δεν είναι όμως ούτε η ώρα ούτε ο τόπος για αναλύσεις που αφορούν το δικό σας κίνημα και κυρίως δεν είναι ώρα για υποσχέσεις. Θέλω να ξέρετε πως εγώ θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να αρθούν όλες οι διακρίσεις σε βάρος σας και ο νέος Δήμος Αγρινίου να αποκτήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές έτσι ώστε οι κοινωνικές σας, επαγγελματικές και προσωπικές σας ανάγκες να ικανοποιούνται χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια».

Διαβάστε Περισσότερα

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1911

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
AΠΟ 1-11-2010 ΜΕΧΡΙ 26 -3-2011

ΠΡΩΙ/ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Δευτέρα
8:30-2:15
ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη
8:30-2:00
5:00-9:00

Τετάρτη
8:30-2:15
ΚΛΕΙΣΤΑ

Πέμπτη
8:30-2:00
5:00-9:00

Παρασκευή
8:30-2:00
5:00-9:00

Σάββατο
8:30-2:15
ΚΛΕΙΣΤΑ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.
ΑΥΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΟΧΗ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

"Όλοι μαζί, με αποφασιστικότητα, πάμε μπροστά, πάμε για μια μεγάλη νίκη"

Εκατοντάδες ετεροδημότες της Αθήνας παρακολούθησαν το βράδυ της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου την ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Αγρινίου Παύλου Μοσχολιού, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

«Απευθύνομαι σ’ εσάς, που για να ανοίξετε τα φτερά σας και να αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας αναγκαστήκατε ν’ αναζητήσετε αλλού τόπο κατοικίας.
Απευθύνομαι σε όλους εσάς και σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας.» είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Μοσχολιός, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο τα τονίσει την βασική προτεραιότητα του συνδυασμού «Σύγχρονο Αγρίνιο, νέος δήμος – νέα εποχή» τη δημιουργία δηλαδή προϋποθέσεων για την παραμονή των κατοίκων του νέου δήμου στον τόπο τους.

Ο Παύλος Μοσχολιός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι...αυτό μπορεί να γίνει, μέσα από τις βάσεις που δημιουργεί το σχέδιο Καλλικράτης και με τη σύσταση του νέου και ισχυρού δήμου Αγρινίου, ενός δήμου που μπορεί να ηγηθεί μιας πορείας προόδου και ανάπτυξης.
«Μόνο ένας τέτοιος Δήμος μπορεί να αποτελέσει τον τρίτο μεγάλο πόλο της Δυτικής Ελλάδας. Πιστεύουμε στη μεγάλη Διοικητική Μεταρρύθμιση που συντελείται με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Θεωρούμε τον Καλλικράτη ευκαιρία για τον τόπο μας. Ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.» είπε στη συνέχεια ο υποψήφιος δήμαρχος Αγρινίου, υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την σημερινή δημοτική αρχή, για τη δημιουργία του νέου δήμου, αλλά και την στάση που τήρησαν σημερινοί υποψήφιοι που κατήγγειλαν τον Καλλικράτη.

Ακολούθως ο κ. Μοσχολιός παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος για την επόμενη τετραετία, που είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και έρχεται να ενώσει τις κοινωνικές δυνάμεις του τόπου και να δημιουργήσει όρους ανάπτυξης και απασχόλησης, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Από την πρώτη κιόλας Ιανουαρίου, όπως τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος, η νέα δημοτική αρχή θα είναι έτοιμη να προωθήσει την νέα οργάνωση του δήμου και των υπηρεσιών του, να ενισχύσει την προσπελασιμότητα, να δημιουργήσει ένα ανθωπογενές περιβάλλον υψηλής ποιότητας για τους δημότες με παράλληλη διατήρηση και προστασία του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Μοσχολιός παρέθεσε τις προτεραιότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του συνδυασμού για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που είναι ήδη επεξεργασμένο.

Σημείωσε ακόμη τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τονίζοντας με έμφαση ότι οι επενδυτές, θα βρουν στον Δήμο Αγρινίου έναν ισχυρό σύμμαχο.

Ιδιαίτερη σημασία επίσης θα δοθεί στην ανάπτυξη και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων, την τουριστική αξιοποίηση της μοναδικής γεωμορφολογίας του δήμου και την ενίσχυση δραστηριοτήτων πολιτισμού που με την σειρά του μπορεί να ενισχύσει την συνοχή της τοπικής κοινωνίας.
Παράλληλα ο κ. Μοσχολιός επισήμανε πως η δημοτική αρχή θεωρεί χρέος της να αγωνιστεί για την σχολική στέγη, την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, την εύρυθμη λειτουργία του νέου νοσοκομείου και την αξιοποίηση της κτιριακής υποδομής του σημερινού νοσοκομείου.

Ως προς τον απολογισμό του έργου της δημοτικής αρχής ο κ. Μοσχολιός στάθηκε μόνο στις δράσεις κοινωνικής πολιτικής, τονίζοντας πως νιώθει περήφανος για το έργο αυτό που θα συνεχιστεί με ένταση, όπως είπε, για την κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων : «Έχουμε έναν πλούσιο απολογισμό έργου σε όλους τους τομείς ευθύνης του Δήμου. Ένα έργο που αναγνωρίζεται από όλους. Απέφυγα σήμερα να κάνω την παραμικρή αναφορά στο έργο αυτό. Άλλωστε σας έχει διανεμηθεί και σχετικό έντυπο. Προτίμησα να μιλήσω γι’ αυτά που έρχονται κι όχι γι’ αυτά που περάσανε.» είπε στη συνέχεια ο κ. Μοσχολιός για να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για την στήριξη της παράταξης που όπως είπε, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και πάντα μαζί με τους πολίτες, μπορεί να καταστήσει τον νέο δήμο Αγρινίου, πρώτο δήμο σε ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, απασχόληση, καινοτομία, αθλητισμό και πολιτισμό.

«Όλοι μαζί, με αποφασιστικότητα, πάμε μπροστά, πάμε για μια μεγάλη νίκη.
Νίκη όλων μας, νίκη του νέου Δήμου μας, νίκη των πολιτών του. Όλοι μαζί, με αγάπη για τον τόπο μας, δίνουμε τη μάχη. Όχι μόνο για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Γι’ αυτές δώσατε ήδη την απάντηση. Με τη δική σας αγωνιστική συμμετοχή, τις έχουμε ήδη κερδίσει. Όλοι μαζί, από σήμερα δίνουμε τη μάχη για την επόμενη μέρα, για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας, από τον Αγαλιανό μέχρι το Αγγελόκαστρο κι από την Άνω Μακρυνού μέχρι την Κυψέλη.» είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του, καταχειροκροτούμενος, ο Παύλος Μοσχολιός.

Στην ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Αγρινίου, παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραΐτης, οι βουλευτές Αιτωλ/νίας του ΠΑΣΟΚ Σοφία Γιαννακά, Ανδρέας Μακρυπίδης και Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο βουλευτής της Β’ Αθήνας Γιάννης Βούρος, οι πρ. Υφυπουργοί Χρ. Ροκόφυλλος, Χρ. Κοκινοβασίλης, και Αλ. Μπαλτάς, οι πρ. βουλευτές Κ. Παπαλέξης και Χρ. Σμυρλής – Λιακατάς, οι πολιτευτές Μαρία Σιούνα, Αθ. Κατερινόπουλος, Μ. Παράσχος και Π. Τρυφιάτης, οι κορυφαίοι γλύπτες Θόδωρος και Θ. Πανουργιάς, η πρόεδρος του συλλόγου των εν Αθήναις Αγρινιωτών Μόλλυ Βότση, ο καλ/κος διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου Βασ. Νικολαίδης, ο αντιπρ. της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γ. Κατσαρός, ο υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ Κ. Πατσιαλός, ο πρόεδρος της Ένωσης Αιτωλ/νων λογοτεχνών Γ. Αναγνωστόπουλος και ο Μιχ. Γιάγκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδος, καθώς και δεκάδες πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων ετεροδημοτών.

Διαβάστε Περισσότερα

Προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών να συνεχίσει την εκτροπή του Αχελώου!


Με έκπληξη διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες στα ΜΜΕ τη προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας να επιτύχει τη συνέχιση των ημιτελών έργων της εκτροπής του Αχελώου ποταμού, που σταμάτησαν με την με αριθ. 141/2000 απόφαση του τμήματος Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς να αναμένει την οριστική απόφαση για τη νομιμότητα των έργων αυτών του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε μια εποχή σκληρής λιτότητας για τη χώρα μας, που το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υφίσταται αλλεπάλληλες περικοπές, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προσλαμβάνει ξένους Μηχανικούς να γνωματεύσουν για την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων αυτών που μόνο το κόστος της σήραγγας εκτροπής ξεπερνάει τα 65.000.000 ευρώ, και τα οποία πρέπει να διατεθούν από το Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η Πολιτεία όφειλε και οφείλει να εξετάσει τη λύση του όποιου προβλήματος έλλειψης νερού στη Θεσσαλία, με την αξιοποίηση των νερών της μεγάλης λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, τα οποία πέραν της χρησιμοποίησής τους για αρδευτικούς, υδρευτικούς κλπ σκοπούς, θα περιόριζε και τα πλημμυρικά φαινόμενα, που μερικές φορές είναι καταστροφικά.

Ένα τέτοιο έργο προς την κατεύθυνση αυτή, είναι και η επαναδημιουργία της αποξηρανθείσης κατά το παρελθόν λίμνης ΚΑΡΛΑ, ένα έργο που εκτελείται σήμερα.
Όλοι συμφωνούν ότι η επαναδημιουργία της λίμνης είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας και θα αποβεί προς όφελος τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογεννούς περιβάλλοντος.

Η Αιτωλοακαρνανία από τη πρώτη στιγμή αντιστάθηκε στην υλοποίηση του καταστροφικού γι’ αυτήν φαραωνικού έργου της εκτροπής του Αχελώου ποταμού, και με τους αγώνες της και τις προσφυγές της στα Δικαστήρια, πέτυχε επανειλημμένα πέντε (5) ευνοϊκές αποφάσεις του ΣτΕ.

Και σήμερα η Αιτωλοακαρνανία σύσσωμη με τους φορείς της και το λαό της, συνεχίζει και θα συνεχίζει να αγωνίζεται με κάθε τρόπο για την αποτροπή του εγκληματικού γι’ αυτήν, και όχι μόνο, σχεδίου της εκτροπής του Αχελώου.
Γι’ αυτούς τους λόγους
Κ α λ ο ύ μ ε
Τη Πολιτεία να συνταχθεί με τη κατεύθυνση που ορίζουν οι μέχρι τώρα αποφάσεις των Δικαστηρίων και να αναμένει την οριστική κρίση της νομιμότητας των μέχρι τώρα επιλογών της, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΝΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ/ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ – Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέδειξε ότι οι δυναμικές και οι φαντασιώσεις που παράγουν η οικονομία της αγοράς, η ανάπτυξη και ο καταναλωτισμός δεν είναι ικανές να εξασφαλίσουν την κυριάρχηση ενός συστήματος που πλέον καταρρέει.

Ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας διακατέχεται από την αυθαιρεσία των εταιρικών λόμπι. Μέσα από την κρίση και το σοκ που αυτή επιφέρει εγκαθίσταται η έκτακτη ανάγκη με πρακτικές καταστροφικές για το ανθρώπινο περιβάλλον και τον κοινωνικό ιστό. Διευρύνονται οι όροι εξάρτησης της κοινωνίας από την πολιτική και οικονομική εξουσία. Συρρίκνωση των εισοδημάτων, εγκατάσταση καθεστώτος εξαίρεσης για τους πολίτες, μεγαλοεπενδύσεις όπως στον Αστακό, το Θριάσιο, το Ελληνικό, ένταση της καταστολής και των απαγορεύσεων, κυβερνητική διεύρυνση και ταυτόχρονα διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον «Καλλικράτη», όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό στο οποίο προσφάτως ενταχθήκαμε. Δεν συνέβη τίποτα από αυτά χωρίς την πολιτική απόφαση είτε της κυβέρνησης είτε του Δ.Ν.Τ. είτε της Ε.Ε.

Ο «Καλλικράτης» θεωρήθηκε από τον Παπανδρέου πιο σημαντικός και από το μνημόνιο για τη διεκπεραίωση των αυθαίρετων σχεδίων των κολοσσών της οικονομίας της αγοράς.

Είναι δυνατή η δημιουργία μιας άλλης οικονομίας; Πόσο είναι εφικτό να αποκτήσει η κοινωνία δυνατότητα απόφασης; Τι είναι η Άμεση Δημοκρατία και ποιος ο ρόλος της στην πρόταση της τοπικής αυτοκυβέρνησης με τη συμμετοχή όλων;

Υπάρχει πολιτική και κοινωνική αξία στην εκλογική απαξίωση του Καλλικράτη με ταυτόχρονη ενίσχυση της ελεύθερης κοινωνικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνικής αυτονομίας;

Ίσως η κοινωνική αλλαγή δεν χρειάζεται έναν κεντρικό σχεδιασμό η ένα μανιφέστο αλλά τη μετατροπή του δημόσιου χώρου από κρατικό η ιδιωτικό δημόσιας χρήσης σε ελεύθερο και κοινωνικό.

Μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτήν την βαθιά κοινωνική και πολιτική αλλαγή;

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώρα 7.30μ.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ομιλητές: Γιώργος Σταματόπουλος (Δημοσιογράφος «Ελευθεροτυπία»)
Γιώργος Οικονόμου (Διδάκτωρ φιλοσοφίας – συγγραφέας)
Δημήτρης Κωνσταντίνου (Περιοδικό «Νυκτεγερσία»)

Θα προηγηθεί προβολή βίντεο από τη ζωή στο χωριό της άμεσης δημοκρατίας MARINALEDA της Ανδαλουσίας(ΙΣΠΑΝΙΑ).

ΑΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Σκληρή απάντηση Π. Σαμαρά σε Γ. Λύτρα

>> Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Σχολιάζοντας την συνέντευξη που παραχώρησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Λύτρας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αιχμή», ο επικεφαλής του συνδυασμού Νέοι Ορίζοντες κ. Πυθαγόρας Σαμαράς αναφέρει τα εξής:

"Το τελευταίο διάστημα ο κ. Λύτρας πιεζόμενος από τις πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο Δήμο και την ευδιάκριτη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην παράταξη μας και σε εμένα προσωπικά, επιδίδεται μονομερώς σε απροκάλυπτες επιθέσεις και αστήριχτους χαρακτηρισμούς. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κ. Λύτρα στον πολιτικό κατήφορο που έχει επιλέξει , τον αφήνουμε να απομονωθεί στο περιβάλλον της οξύτητας και του φανατισμού …κλίμα το οποίο γνωρίζει πολύ καλά. Οι λέξεις φασισμός , κουκούλα ,πανικός , που χρησιμοποίησε στην συνέντευξη προσδιορίζοντας μας, δείχνουν την δική του νοσταλγία για το παρελθόν το οποίο δεν μας αγγίζει. Μοναδική επιλογή και απόφαση για το συνδυασμό Νέοι Ορίζοντες είναι η προβολή των θέσεων και του προγράμματος μας για το νέο σύγχρονο και ισχυρό Δήμο Ξηρομέρου. Δεν σκοπεύουμε να συκοφαντήσουμε ούτε τους Δημότες, ούτε την πατρίδα μας με υπονοούμενα υποτέλειας και εκβιασμών. Ο λαός του Ξηρομέρου είναι περήφανος και αδιαπραγμάτευτος στις πεποιθήσεις του και τα πιστεύω του!
Μέχρι τώρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Λύτρα μάθαμε μόνο την πολιτική καφενείου ..περιμένουμε να ακούσουμε τα ουσιώδη και τα συγκεκριμένα για το πρόγραμμα και την πρόταση του για τον Δήμο."

Διαβάστε Περισσότερα

Σε Ξηρόμερο, Άκτιο-Βόνιτσα και Ναύπακτο ο Γ. Παπαναστασίου

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρέπει και μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης, συνθέτοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών νομών της, διατηρώντας τις διεκδικήσεις της και προβάλλοντας ένα νέο, σύγχρονο και δυναμικό πρόσωπο».

Ο Γιώργος Παπαναστασίου συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε όλο το νομό Αιτωλ/νίας, συναντήθηκε με πολίτες αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης συζητώντας μαζί τους (πέρα από τα τοπικά ζητήματα), για τις προοπτικές καθώς και τις προκλήσεις που θα προκύψουν ενόψει εφαρμογής του «Καλλικράτη».

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης επισκέφθηκε αρχικά το δήμο Αστακού καθώς και το Δ.Δ. Κανδήλας, ενώ ακολούθως τους δήμους Παλαίρου, Βόνιτσας, Μενιδίου και Αμφιλοχίας. Σε συνάντησή του με τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο για τον δήμο Ακτίου – Βόνιτσας Νίκο Σολδάτο, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προοπτικές της περιοχής η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί τουριστικό προορισμό και μάλιστα έντονου ενδιαφέροντος από επισκέπτες εντός ή εκτός Ελλάδας.

Όπως επισημάνθηκε, η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα, ήταν αυτή που δημιούργησε τις προϋποθέσεις, προκαλώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών. Ωστόσο όμως ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που παραμένει, είναι αυτό της δημιουργίας κατάλληλου και ασφαλούς οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής που από το 2011 θ’ αποτελέσει το νέο δήμο Ακτίου – Βόνιτσας. Η πολλά υποσχόμενη οδική σύνδεση Άκτιου – Αμβρακίας, μέχρι στιγμής παραπαίει σε διαδικασίες μένοντας πίσω στα χρονοδιαγράμματά της και φυσικά στερώντας από την περιοχή μια πολύτιμη παρέμβαση για την ανάδειξή της.

Το πρωί της Τρίτης 26/10 ο Γιώργος Παπαναστασίου στην Ναύπακτο συμμετείχε στην Δοξολογία και την λιτανεία της Εικόνας του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, ενώ ακολούθως έγινε θερμά δεκτός στην Δ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας στο Αντίρριο. Στο χαιρετισμό του εξέφρασε την βεβαιότητα πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 7 Νοεμβρίου θα είναι αυτή που θα κάνει την ανατροπή, γεγονός αναγνωρίσιμο πλέον ακόμη και πέρα από τα όριά της. Δήλωσε δε πως ο ίδιος έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση αλλά και την τελική επιλογή των πολιτών.

Στην ευρύτητα αποδοχής της υποψηφιότητας του Γ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Δ.Ο. αμέσως μετά, καλώντας όλους να στηρίξουν ένα νέο άνθρωπο, που μπορεί και έχει την δυνατότητα να δώσει κατεύθυνση και όραμα στον τόπο μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποκαλυπτικό! - Αλλαγές στη διαχείριση των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας

Την πλήρη αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας, προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, με ποσοστά έκτασης 0% και 11,23 % αντίστοιχα, μπορούν πλέον να έχουν λόγο για το σύνολο των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, όχι μόνο του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου, αλλά και των λιμνών, των ρεμάτων μέχρι και των απλών ιδιωτικών γεωτρήσεων.

Με την εν λόγω απόφαση (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10) ορίζεται η γενικευμένη συνδιαχείριση των λεκανών απορροής, χωρίς να περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα της κάθε Περιφέρειας.

Το παραπάνω ιδιαίτερα σοβαρό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέμα, φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης (Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας) Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός.
Οι τρείς βουλευτές ερωτούν την κ. Μπιρμπίλη σχετικά με τους λόγους που επέβαλαν τη διόρθωση, (προηγούμενης απόφασης) καθώς και εάν ζητήθηκε η άποψη τόσο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, όσο και της Δ/νσης υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τσούκαλης επεσήμανε το γεγονός ότι «η κυβέρνηση εργάζεται «μεθοδικά» για την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των φυσικών πόρων της Δυτικής Ελλάδας, γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους μας τόσο για τη συνέχιση των έργων εκτροπής του Αχελώου, όσο και για τη ληστρική εκμετάλλευση των υδατικών αποθεμάτων της περιφέρειας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προτίθεται να κάνει παρέμβαση στο ΣτΕ προκειμένου να πετύχει την ολοκλήρωση των εργασιών εκτροπής και τη γενικότερη λειτουργία του έργου, παρακάμπτοντας τη στέρεη και ολοκληρωμένη άποψη, που είναι αποτρεπτική για την εκτροπή.

(Για το θέμα αυτό έχει ήδη κατατεθεί από τις 22-9-2010 σχετική ερώτηση από τους ίδιους βουλευτές).

Το κείμενο της νέας ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με τον Ν.3199/03 και το ΠΔ 57/07, επιβάλλεται να εκπονηθούν Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής ποταμού ή ποταμών σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας. Σ’ αυτά τα πλαίσια, τo 2008 το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ανάπτυξη των συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, που καταρτίστηκαν για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας βάσει των οποίων και κατόπιν της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, θα εκπονηθούν τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ανά Υδατικό διαμέρισμα

Αναφορικά, με τη λεκάνη απορροής του Αχελώου (GR15) στο υπ ‘αριθμ. ΦΕΚ 1383/ Β΄/2.09.10, ορίζονται τα ποσοστά έκτασης της λεκάνης που περιλαμβάνει (Δυτ. Ελλάδα 53,63%, Στερεά Ελλάδα 24,1%, Θεσσαλία 18,9% και Ηπείρου 3,28%) οι αρμόδιες για τη διαχείρισή της Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται ότι «η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορά μόνο στην υπολεκάνη Ταυρωπού»

Με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10 διορθώνεται η παραπάνω Απόφαση, ως προς το Παράρτημα ΙΙ. Ειδικότερα, αφαιρείται ο σκοπός της συνδιαχείρισης και γενικεύεται, έτσι ώστε να αφορά πλέον στο σύνολο της λεκάνης απορροής του Αχελώου.
Αντίστοιχα όσον αφορά στις λεκάνες απορροής του Ευήνου και του Μόρνου, στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 1383/ Β΄/2.09.10 καθορίζεται ότι η συναρμοδιότητα Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Αττικής «…αφορά σε θέματα που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας». Όμως, στο διορθωμένο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10 η συνδιαχείριση γενικεύεται και αφορά στο σύνολο των λεκανών «… λόγω του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας».

Παρατηρείται λοιπόν, ότι με τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ αλλάζει πλήρως η εικόνα, οι λόγοι και ο τρόπος της διαχείρισης των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας, καθώς ορίζεται η γενικευμένη συνδιαχείριση των λεκανών απορροής, χωρίς να περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα της κάθε Περιφέρειας. Με τη συγκεκριμένη Απόφαση οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, με ποσοστά έκτασης 0% και 11,23 % αντίστοιχα μπορούν πλέον να έχουν λόγο για το σύνολο των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος 04 (Δυτική Στερεά Ελλάδα), όχι μόνο του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου , αλλά και των λιμνών, των ρεμάτων μέχρι και των απλών ιδιωτικών γεωτρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται οκ. Υπουργός
1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη διόρθωση του παραρτήματος ΙΙ;
2. Ποια ήταν η εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Συμφωνεί με το αρχικό Παράρτημα ΙΙ ή το διορθωμένο και βάσει ποιού αιτιολογικού;
3. Ζητήθηκε η άποψη της Δ/νσης υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αν ναι ποια ήταν αυτή;
4. Γιατί με τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ δεν περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα καθώς και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε περιφέρειας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης
Θανάσης Λεβέντης
Γρηγόρης Ψαριανό
ς

Διαβάστε Περισσότερα

Σταμάτης vs Mοσχολιού για τις παιδικές χαρές

Σκληρή κόντρα Δ. Σταμάτη και Π. Μοσχολιού αυτή τη φορά για την κατάσταση που βρίσκονται οι παιδικές χαρές στην πόλη του Αγρινίου.

Πρώτος ο κος Σταμάτης έθεσε το θέμα δίνοντας στη δημοσιότητα αποκαλυπτικές φωτογραφίες όπως αυτές που δημοσιεύουμε και σε σχετικό δελτίο τύπου ανέφερε μεταξύ άλλων:
"Η ασφάλεια των παιδιών μας, σε επικίνδυνα χέρια.
Ο δήμαρχος Αγρινίου μιλά για κοινωνική πολιτική και τις υπηρεσίες που παρείχαν οι υπηρεσίες του δήμου στους πολίτες κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Δυστυχώς, οι αληθινές φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους για την κατάσταση των παιδικών χαρών και την ασφάλεια των παιδιών μας στο Αγρίνιο. Όπως στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή των γηπέδων 5χ5 και στην Αγία Παρασκευή δίπλα από την εκκλησία.
Στην συγκεκριμένη περιοχή οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την οικτρή κατάσταση της παιδικής χαράς και καταγγέλλουν ότι οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους μαζεύουν τα σκουπίδια.
Καταγγέλλουν επίσης ότι μερικές ημέρες πριν κάποιοι έκαναν εκεί εργασίες και ταυτόχρονα ξήλωσαν την τσουλήθρα. Μόνο που «ξέχασαν» να την τοποθετήσουν ξανά. Απλά φρόντισαν να την πετάξουν μέσα στο χώρο.
Αν αυτό κύριε δήμαρχε δεν είναι επικίνδυνο τότε ποιο είναι;
Στο πιο κεντρικό σημείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου η παιδική χαρά έχει το μαύρο της το χάλι
Όσο για την παιδική χαρά στο χώρο του τραίνου εκεί η τσουλήθρα στηρίζεται σε σίδερα οικοδομής !!!
Η τσουλήθρα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα και στην περίπτωση που το συγκεκριμένο υλικό τρυπήσει υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα για τις παιδικές χαρές στις οποίες προσπαθούν να χαρούν το παιχνίδι μικρά παιδιά. Δυστυχώς, δίχως ασφάλεια και γεμάτο κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα."


Απάντησε στα παραπάνω ο δήμαρχος Π. Μοσχολιός με μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:
«Μόλις δέκα μέρες πριν από τις εκλογές και αντί να παρουσιάσουν στο λαό του Αγρινίου έστω ένα υποτυπώδες πρόγραμμα, είναι προφανές ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ενασχόληση με το Δήμο είναι παιδική χαρά.
Για το λόγο αυτό επιδίδονται σε υψηλή κριτική μαζί με ανέξοδες εξαγγελίες και λαϊκίστικες υποσχέσεις.
Παρά ταύτα εμείς πρέπει να τους θυμίσουμε ότι στη διάρκεια της θητείας μας έγιναν έξι(αρ. 6) νέες παιδικές χαρές στις περιοχές των οδών Σκιαδά, Στράβωνος, Μελίνας Μερκούρη, στο γήπεδο του Παναιτωλικού και στα δημοτικά διαμερίσματα Καλυβίων και Καμαρούλας.
Βέβαια για να τα διαπιστώσει όλα αυτά κανείς θα πρέπει να έχει περπατήσει τους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης.
Ο Δήμος Αγρινίου είναι γνωστό ότι διαρκώς κάνει έργα αποκατάστασης σε όλους τους τομείς παρά τις συχνές φθορές ακόμα και τις περιπτώσεις βανδαλισμών. Από κει και πέρα κάθε καλοπροαίρετη συμβουλή είναι καλοδεχούμενη ακόμη και αν είναι σε προεκλογική περίοδο.»

Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω καθώς ο δήμαρχος φαίνεται να δέχεται την κριτική - συμβουλή και καλό θα ήταν η κατάσταση να επιδιορθωθεί άμεσα. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι ψηφοφόροι στις 7 Νοέμβρη.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτυχία - Ένα ιστορικό κτίριο στην κυριότητα του Δήμου Αγρινίου

Υπογράφτηκε σήμερα (Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010) από το Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό και την υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ελένη Λουρή το συμβόλαιο αγοράς για τη μεταβίβαση του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος (επί της οδού Αναστασιάδη κ Βότση) στην κυριότητα του Δήμου Αγρινίου.

Το τίμημα προσδιορίσθηκε στο ποσό των 2.585.000 (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ), το οποίο δεν απέχει από την προσφορά που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγρινίου που ανέρχονταν στο ποσό των 2.500.000 Ευρώ, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ενδιαφέρον του Δήμου Αγρινίου για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του κτιρίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, είχε εκδηλωθεί πριν από δύο χρόνια, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Παύλου Μοσχολιού, προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέο μνημείο και του χώρου ως κοινόχρηστο.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός μετά την υπογραφή του συμβολαίου δήλωσε τα εξής:
«Με συντονισμένες και στοχευόμενες ενέργειες επί μία τριετία και βεβαίως με τη θετική ανταπόκριση της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας, καταφέραμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και να εξασφαλίσουμε ένα χώρο σημείο αναφοράς για την πόλη, με το μικρότερο δυνατό τίμημα.

Η απόκτηση του ακινήτου από το Δήμο Αγρινίου είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί πρόκειται για ένα χώρο που πέρα από το συμβολισμό του ως κέντρο της εμπορικής και οικονομικής ζωής του τόπου, έχει σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Με το κτήριο αυτό σε συνδυασμό με την ανακατασκευή - αναπαλαίωση του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η πόλη μας θα αποκτήσει επαρκείς χώρους πολιτισμού, που πριν δε διέθετε, για να αξιοποιηθούν ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως Δημοτική Πινακοθήκη, Γλυπτοθήκη, Μουσείο Νεότερης Ιστορίας».

Από την πλευρά της η κυρία Λουρή ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό για τη συνεργασία που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με το Δήμο Αγρινίου,επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα που έδειξε ο κ. Μοσχολιός μέχρι το κτήριο να περάσει στην κυριότητα του Δήμου Αγρινίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Α. Κατσιφάρας στην Αμφιλοχία

Το απόγευμα της Δευτέρας ο κ. Κατσιφάρας επισκέφθηκε την πόλη της Αμφιλοχίας αλλά και το χωριό Στάνος.

Σε συνομιλίες που είχε με κατοίκους της περιοχής αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει στην διάρθρωση του κράτους και στην Αυτοδιοίκηση η θέσπιση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. «Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν κάτι απόμακρο και ο Περιφερειάρχης ένα πρόσωπο που το διόριζε η εκάστοτε κυβέρνηση και που ήταν ο εκπρόσωπός της στην Περιφέρεια. Αυτό τώρα αλλάζει. Τον Περιφερειάρχη θα τον εκλέξει ο λαός και δεν θα τον διορίσει η κυβέρνηση», είπε ο κ. Κατσιφάρας προσθέτοντας ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδος να συνταχθούν κάτω από την σκέπη της περιφερειακής συνείδησης ως έννοιας που αναδεικνύει τα πολλά που μας ενώνουν. «Ή όλοι μαζί θα προχωρήσουμε στο Αύριο ή όλοι μαζί θα μείνουμε καθηλωμένοι στη στασιμότητα», είπε ο κ. Κατσιφάρας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις 7 προτεραιότητες που ο συνδυασμός του θέτει στην Αιτωλοακαρνανία, με έμφαση στην Ιόνια Οδό και στον οδικό άξονα Αμφιλοχίας – Ακτίου – Πρέβεζας.

Διαβάστε Περισσότερα

Off line το τελωνείο Αγρινίου

>> Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου με θέμα τη λειτουργία του Τελωνείου Αγρινίου.

Στην ερώτηση του ο βουλευτής αναφέρει ότι ο Δήμος Αγρινίου, με τη νέα σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση του «Σχεδίου Καλλικράτης», συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους σε πληθυσμό Δήμους της Ελλάδας και αποτελεί το επιχειρηματικό, αναπτυξιακό και οικονομικό κέντρο του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στο Αγρίνιο εδρεύει Τελωνείο το οποίο λειτουργεί από το 1989, εξυπηρετώντας πάγιες και αναπτυξιακές ανάγκες του νομού. Σήμερα υπηρετούν μόνο δύο υπάλληλοι, από τους κατά μέσο όρο οκτώ υπαλλήλους που υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας του και αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης.

Ο κ. Κουρουμπλής επισημαίνει, ότι το έργο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας δυσκολεύει καθημερινά λόγω και της μη ηλεκτρονικής σύνδεσής του με το ΚΕΠΥΟ, ενώ έχει εγκατασταθεί όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός μηχανογράφησης και έχει εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα έντυπα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η μη εύρυθμη εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το Τελωνείο Αγρινίου.

Επιπροσθέτως, η έντονη φημολογία για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα η συρρίκνωση των Τελωνείων στους κατά τόπους νομούς της χώρας μας, ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, ιδιαιτέρως στους μεγάλους πληθυσμιακά Δήμους της χώρας, με αρνητικό αντίκτυπο για την οικονομική ζωή των περιοχών αυτών.
Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο κ. Κουρουμπλής ερωτά τον κ. Υπουργό σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να στελεχωθεί και να μηχανογραφηθεί το Τελωνείο Αγρινίου, το οποίο βρίσκεται στο οικονομικό κέντρο του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Επίσκεψη Δημήτρη Σταμάτη στο δήμο Παναιτωλικού

«Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να κερδίσουν το στοίχημα της ανάπτυξης για να βγουν από την οικονομική κρίση».

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στους δήμους του διευρυμένου δήμου Αγρινίου, ο υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Σταμάτης επισκέφθηκε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Παναιτωλικού.
Ο κ. Σταμάτης επισκέφθηκε την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Παρασκευή, τα Σιτώμενα, την Καστανούλα και τη Σκουτερά.

Θερμές ήταν οι εκδηλώσεις των πολιτών στις συναντήσεις τους με τον κ. Σταμάτη, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χωριά σήμερα βιώνουν πολύ σκληρά την οικονομική κρίση αφού και οι τελευταίοι νέοι τα εγκαταλείπουν αναζητώντας στις μεγαλουπόλεις εργασία.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του η Αγία Βαρβάρα, όπου τον κ. Σταμάτη υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Θύμιος Ζαφείρης.
Ενημερώθηκε για σειρά προβλημάτων, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό είναι αυτό των κατολισθήσεων που έχει σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να εκδώσουν άδεια οικοδομής, για την ανέγερση κατοικιών.
Ο κ. Σταμάτης ενημερώθηκε για τα προβλήματα του οδικού δικτύου, τις βασικές κοινωνικές δομές και το έλλειμμα που αναμένεται να δημιουργηθεί με τη διακοπή του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Οι πολίτες ζήτησαν επίσης τη στήριξη του για τους νέους που επιθυμούν να μείνουν στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος δήμαρχος Αγρινίου επισκέφθηκε την Σκουτερά, όπου οι πολίτες του επιφύλαξαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.
Οι πολίτες έθεσαν στον κ. Σταμάτη το μεγάλο θέμα της υδροδότησης του δημοτικού διαμερίσματος Σκουτεράς.
Ο κ. Σταμάτης ανέφερε πως είναι γνώστης του προβλήματος και δεσμεύτηκε πως αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως δήμαρχος Αγρινίου θα δώσει προτεραιότητα στη λύση του προβλήματος.
Παράλληλα αναφέρθηκε στα συσσωρευμένα προβλήματα των ορεινών και ημιορεινών όγκων της περιοχής λέγοντας ότι πρέπει να προσεγγιστούν με ιδιαίτερη ευαισθησία, έτσι ώστε το πρόβλημα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, να ανατραπεί , δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι τοπικές κοινωνίες, τόνισε, πρέπει να κερδίσουν το στοίχημα της ανάπτυξης, να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να υπάρχουν νέες προοπτικές επενδύσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκλογικά Τμήματα Αιτωλοακαρνανίας

Οι ψηφοφόροι του Νομού Αιτωλοακαρνανίας μπορούν από την ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας www.aitnia.gr και στην στήλη «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010» να ενημερώνονται για θέματα που έχουν σχέση με την διαδικασία των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Ήδη έχουν αναρτηθεί όλα τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf και σε μορφή xls (Ms Excel).

Ακόμη οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στους εκλογικούς καταλόγους του νομού μπορούν, να γνωρίσουν το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπαίνοντας στη στήλη «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Παύλος Μοσχολιός σήμερα στην Αθήνα

Διαβάστε Περισσότερα

Νώντας Τάνταρος: Ισχυρό μήνυμα νίκης έστειλε η Αθήνα

Με πρωτόγνωρη συμμετοχή σήμερα οι ετεροδημότες του νέου διευρυμένου δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Αθήνα, γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “STANLEY” (Πλατεία Καραϊσκάκη) δίνοντας δυνατό παρόν στην προεκλογική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας Νώντα Τάνταρου.

Οι ετεροδημότες της Αθήνας που κατέκλισαν την αίθουσα επεφύλαξαν στον Νώντα Τάνταρο θερμή υποδοχή σε μια συγκέντρωση που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε συμμετοχή και ενθουσιασμό.

Στην εκδήλωση ιδιαίτερη αναφορά έγινε από το Βουλευτή Παναγιώτη Κουρουμπλή που έδωσε το παρόν και ο οποίος μίλησε για τον Νώντα Τάνταρο, αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά του στον τόπο, τους κοινωνικούς αγώνες του και την στήριξη που παρέχει στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και δέχτηκε το χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στην εκδήλωση, έγινε για πρώτη φορά (πανελλαδική πρωτοπορία) διάλογος με τους δημότες και απαντούσαν μετά από γόνιμη συζήτηση ο υποψήφιος δήμαρχος και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Αρνής Νικόλαος, Γεροκωστόπουλος Κώστας και Κουτιβής Βαγγέλης.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιος Δήμαρχος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: "Σας καλοσωρίζω στη σημερινή εκδήλωση στην Αθήνα του συνδυασμού μας «Συμμαχία προσφοράς» και σας ευχαριστώ για την μαζική σας συμμετοχή που προμηνύει την επερχόμενη νίκη. Για ένα μεγάλο δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, για μια νέα δημοτική αρχή που βλέπει όλους τους δημότες ίσους, που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, με αξιοκρατία, που θα ενδιαφέρεται για τους αδύνατους συμπολίτες μας, για την νεολαία, για τις παραγωγικές τάξεις, για ένα δήμο που πάει μπροστά, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και που θα ανεβάσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο των δημοτών μας".

Στη συνέχεια ο Νώντας Τάνταρος αναφέρθηκε στους άξονες του προγράμματος του και τα όσα έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται να υλοποιήσει στο νέο Δήμο και στο τέλος, αφού ευχαρίστησε συγκινημένος τους παρευρισκόμενους, τους κάλεσε όλους να ψηφίσουν τον συνδυασμό «Συμμαχία Προσφοράς» για το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου μας.

(Πηγή: http://xiromeronews.blogspot.com/2010/10/blog-post_6947.html)

Διαβάστε Περισσότερα

"Η κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας είναι πριν απ’ όλα μια κρίση αξιών"

>> Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

«Ήρθε η ώρα να συνταχθούμε πίσω από την ιδέα της περιφερειακής συνείδησης, της κοινής αντίληψης για τα πράγματα που θα μας βοηθήσει να φύγουμε μπροστά και όχι να χάνουμε χρόνο καβγαδίζοντας αν ένα Αεροδρόμιο θα γίνει 20 χιλιόμετρα βορειότερα ή 20 χιλιόμετρα νοτιότερα».

Αυτό επεσήμανε σήμερα  το πρωί, μιλώντας στην «Παπαχαραλάμπειο» αίθουσα της Ναυπάκτου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην πρόοδο».

Τον κ. Κατσιφάρα προλόγισε ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος.

Ο κ. Κατσιφάρας στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που φέρνει η θέσπιση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ως καταλύτης για την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας και την απελευθέρωση κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων. «Η εκλεγμένη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έρχεται να δώσει οξυγόνο, να δώσει ανάσα στην περιφερειακή Ελλάδα, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει δυνάμεις, να δώσει στην κοινωνία το δικαίωμα να κοιτάζει μπροστά. Το δικαίωμα στην πρόοδο», τόνισε ο κ. Κατσιφάρας. Και πρόσθεσε: «Εδώ είναι και το δίλημμα των εκλογών, το διακύβευμα των εκλογών. Είναι ανάμεσα σ’ εκείνους που έχουν στρατευθεί στην μάχη για την εφαρμογή του Καλλικράτη, που πιστεύουν βαθιά στην διοικητική μεταρρύθμιση και στα οφέλη που κομίζει για τις κοινωνίες.

Και από την άλλη, σ’ εκείνους που πολέμησαν και εξακολουθούν να πολεμούν αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε την ευκαιρία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για να κάνουμε καταγραφή κομματικών δυνάμεων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε μια ακόμη ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη».

Ο κ. Κατσιφάρας μίλησε και για την πολιτική φιλοσοφία που θα διακρίνει τον νέο θεσμό. Παραλλήλισε, μάλιστα, την θέσπιση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με την αξιακή κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας. «Η κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας είναι πριν απ’ όλα μια κρίση αξιών. Μια κρίση θεσμική που ξεκινά από πρακτικές και επιλογές αντίθετες με την έννοια του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνικής ευθύνης», υπογράμμισε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης. Και συνέχισε: «Αυτή είναι η πηγή της κακοδαιμονίας μας. Αυτή είναι η πηγή όλων των δεινών που πλήττουν σήμερα το πολίτη και πιέζουν τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία. Γι’ αυτό και ο νέος θεσμός, ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, έρχεται να πατήσει πάνω σε δύο στέρεους πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας είναι η διαφάνεια. Και εδώ θέλω να είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Παραλείψεις, λάθη και αστοχίες είναι πιθανόν να συμβούν. Είναι ίσως λογικό να συμβούν. Όμως, φαινόμενα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης είναι ανεπίτρεπτα, είναι ασυγχώρητα και απαγορεύονται. Όποιος δεν σέβεται και το τελευταίο ευρώ του πολίτη δεν έχει θέση στον δημόσιο βίο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διαρκής κοινωνική λογοδοσία. Σχεδιάζουμε μαζί με τον πολίτη, υλοποιούμε για τον πολίτη και λογοδοτούμε στον πολίτη. Τέρμα οι κλειστές πόρτες και οι αποφάσεις από τους λίγους για τους πολλούς. Τέρμα οι πελατειακές αντιλήψεις και τα μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Όλα στο φως, όλα στη γνώση και στην κρίση της κοινωνίας, χωρίς σκιές και μισόλογα».

Διαβάστε Περισσότερα

Με Δ. Αβραμόπουλο ο Γιώργος Παπαναστασίου

Αργά το μεσημέρι της Κυριακής, ο επικεφαλής της παράταξης «ΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΑ», παραβρέθηκε στη σύσκεψη που έγινε στην ΝΟ.Δ.Ε. Ηλείας υπό την προεδρεία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Εκεί, εξέφρασε την βεβαιότητα πως ο λαός της Δυτικής Ελλάδας, όχι μόνο θα οδηγήσει την εκλογική αναμέτρηση για την Περιφέρεια στον δεύτερο γύρο των εκλογών, αλλά εκεί, οι «μόνιμοι εξουσιαστές του τόπου θα… χάσουν το χρώμα τους»!

«Πάμε για την μεγάλη ανατροπή. Το πιστεύουμε γιατί μας το δείχνει ο κόσμος. Όπου κι αν βρισκόμαστε, βλέπουμε την ίδια απογοήτευση, την ίδια θλίψη, την ίδια αίσθηση αδικίας. Αυτοί που ταλαιπώρησαν τους Έλληνες και τους καταδίκασαν σε επιτροπεία, θα τιμωρηθούν! Η δίψα των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος για μια νέα εποχή, με νέους ανθρώπους, που ξέρουν και να διεκδικούν, μα πάνω απ’ όλα να πετυχαίνουν, στηριζόμενοι στις δυνάμεις τους, είναι το ρεύμα νίκης που φουσκώνει τα πανιά του δικού μας πλοίου» τόνισε ο κ. Παπαναστασίου.

Διαβάστε Περισσότερα

O Δήμαρχος Αστακού Π. Στάϊκος: "Ο Αστακός γιορτάζει την απόσυρση των εμίρηδων"

>> Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

"Η επένδυση αυτή δεν στόχευε σε ανάπτυξη. Πιστεύαμε πως θα είχαμε φυσικό αέριο στην περιοχή, όμως αυτό θα πήγαινε με αγωγό στην Ιταλία. Εμείς όμως θα κινδυνεύαμε να κάνει μπάμ! και να σκοτωθούμε", είπε ο κ. Στάϊκος και συνέχισε: «Αν είναι να σκοτωθώ για να ζήσω καλυτέρα, να σκοτωθώ, αλλά όμως να σκοτωθώ για να ζουν άλλοι καλύτερα, δεν νομίζω».

Επίσης υπογράμμισε ότι από την ενέργεια που θα παραγόταν από το LPG δεν θα είχε τίποτα να ωφεληθεί η περιοχή, όπως για παράδειγμα να διατεθεί κάποια ποσότητα ώστε να δημιουργηθούν εργοστάσια προκειμένου να προκύψουν και θέσεις εργασίας. «Ευτυχώς που υπήρξε μια γυναίκα στη βουλή που φοράει παντελόνια και είναι η κα Μπιρμπίλη», εννοώντας ότι η υπουργός είχε το θάρρος να αντιταχτεί στην επένδυση.

«Είναι ψέμα ότι ο αδελφός του κ. Παπανδρέου ήταν όλη μέρα με τους Καταριανούς; Ήταν δηλαδή αναμεμειγμένος εξωθεσμικά. Χθες μιλούσαμε για τους κουμπάρους του Κ. Καραμανλή, και τώρα μιλάμε για τα αδέλφια;» είπε ο δήμαρχος. «Η Ιταλία δηλαδή θα έπαιρνε καθαρή ενέργεια, οι ρύποι θα έμεναν στην Ελλάδα και στη μέση θα ήταν οι μεσάζοντες. Στη μέση ήταν και η Rassandel.Δεν είναι σκάνδαλο αυτό;» πρόσθεσε ο δήμαρχος. Συνεχίζοντας αναφέρθηκε και στις υποσχέσεις για 1500 θέσεις εργασίας οι οποίες τελικά δεν ήταν παραπάνω από 140, πράγμα που κατά την άποψή του «δεν άξιζε τον κόπο».

Αναγνώστης

Διαβάστε Περισσότερα

Δ. Σταμάτης: Υπερασπίστηκα το δικαίωμα μικρών μαθητών να «οδηγούνται» με ασφάλεια και στην προβλεπόμενη ώρα στο σχολείο τους

>> Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρης Σταμάτης σχολιάζοντας την είδηση της άρσης της ασυλίας του είπε:

«Όλα αυτά τα χρόνια κατά τα οποία έχω εκπροσωπήσει τους πολίτες του Νομού της Αιτωλοακαρνανίας, λειτούργησα υπηρετώντας το κοινό καλό με γνώμονα όχι το προσωπικό μου πολιτικό συμφέρον, αλλά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του τόπου μου.
Στην πολιτική μου διαδρομή ήταν αρκετές εκείνες οι φορές που συγκρούστηκα με κατεστημένες αντιλήψεις και υστερόβουλες πρακτικές.

Ποτέ δεν χρησιμοποίησα την όποια εξουσία και αν είχα ως πρόσχημα της δικής μου προστασίας.

Από την πρώτη στιγμή που μου ανακοινώθηκε η προσφυγή ενός ιδιοκτήτη ΤΑΧΙ με τον οποίο η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας είχε συνάψει συμφωνία για την μεταφορά μαθητών κατά την περίοδο 2002 – 2003 εγώ ο ίδιος ζήτησα την άρση της ασυλίας μου ,γιατί στην μέχρι τώρα διαδρομή μου δεν υπάρχουν και ούτε θα μείνουν σκιές και «υπόλοιπα».
Τα Μέσα Ενημέρωσης του Νομού, βέβαια, όφειλαν, πριν αναμεταδώσουν την είδηση να πληροφορηθούν τα ίδια και κατόπιν να πληροφορήσουν και τους αναγνώστες, τηλεθεατές και ακροατές τους, για την ουσία της υπόθεσης.

Κατηγορούμαι λοιπόν επειδή υπερασπίστηκα το δικαίωμα μικρών μαθητών των χωριών της Μακρυνείας να «οδηγούνται» με ασφάλεια και στην προβλεπόμενη ώρα στο σχολείο τους. Η απόφαση μου αυτή ήταν πολιτική, την οποία διοικητικά υπέγραψε ο τότε αρμόδιος αντινομάρχης κ. Νικόλαος Μουρκούσης. Ο κ. Μουρκούσης μάλιστα κλήθηκε και αυτός να υπερασπιστεί το παραπάνω δικαίωμα των συγκεκριμένων μαθητών στις αίθουσες των δικαστηρίων και ήδη έχει αθωωθεί.

Παρά ταύτα ίσως κάποιοι επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν το γεγονός προεκλογικά. Εάν το πράξουν η ίδια η κοινωνία θα τους καταδικάσει».

Διαβάστε Περισσότερα

STONE: Δόλωμα γένους θηλυκού

>> Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος "ΑΝΕΣΙΣ",
από την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
θα προβάλει την ταινία:
STONE
Δόλωμα γένους θηλυκού


Ένας καταδικασμένος εμπρηστής σπρώχνει τη γυναίκα του στην αγκαλιά ενός ανώτερου σωφρονιστικού υπαλλήλου για να μπορέσει να αποφυλακιστεί υπό όρους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον Κάραν
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ : : Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Έντουαρντ Νόρτον, Μίλα Γιόβοβιτς
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ : 7.30 μ.μ & 9.30 μ.μ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-44345

Διαβάστε Περισσότερα

"Γυμνός" ο πρωθυπουργός σε βαρύ χειμώνα

>> Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Σε κλοιό προβλημάτων βρίσκεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και απομένει να δούμε πως θα διαχειριστεί την εξαιρετικά άσχημη (γενικώς) κατάσταση της χώρας εν όψει εκλογών.

Μόλις ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Γιώργος Παπανδρέου μοιάζει να έχει χάσει την πειστικότητα των επιχειρημάτων του και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν άλλα υποσχέθηκε προεκλογικά, άλλα έπραξε μετεκλογικά μα ακόμα και αυτά δεν φαίνεται να έχουν το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο Πρωθυπουργός.

"Γυμνός" λοιπόν ο Πρωθυπουργός μπροστά σε ένα βαρύ χειμώνα που έρχεται. Η οικονομική κατάσταση της χώρας χειροτερεύει, η ανάπτυξη είναι ανύπαρκτη, οι ανοχές της κοινωνίας εξαντλούνται.

Αντί μάλιστα μιας καλύτερης μέρας, φαίνεται πως η χώρα, με ευθύνη ΠΑΣΟΚ, έχει μπει σε ένα τούνελ από το οποίο θα βγεί (;) πολύ πολύ δύσκολα, σε βάθος 10ετίας και με τρόπο που σήμερα κανείς δεν γνωρίζει.

Στο πλαίσιο αυτό η συνοχή της κυβέρνησης του δοκιμάζεται. Πρόσφατο παράδειγμα το ναυάγιο της επένδυσης στον Αστακό. Τελικά η κα Μπιρμπίλη θα λυπηθεί ή θα χαρεί για την εξέλιξη; Ο κος Παμπούκης ήταν ή όχι υπεύθυνος; Ο κος Κουβέλης τι ρόλο έπαιξε;

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κος Παπακωνσταντίνου δέχεται σκληρή κριτική εκ των έσω.Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καταβάλουν υψηλότατους φόρους. Οι γνωστοί φοροφυγάδες ακόμα φοροδιαφεύγουν. Κοινωνική πολιτική είναι αδύνατο να αναπτυχθεί. Η κοινωνία οδηγείται σε εξαθλίωση.

Ο κο Λοβέρδος μίλησε πριν λίγο καιρό "για νέο Γουδί αν αποτύχουμε". Υπερβολές θεωρώ αλλά πάντως η κατάσταση το επόμενο διάστημα τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη.

Και μέσα σε όλα αυτά, σε 20 μέρες θα πρέπει να ψηφίσουμε.
Προσωπικά αναμένω αποχή και καταψήφιση της πολιτικής ΠΑΣΟΚ. Θα αλλάξει κάτι αν γίνουν αυτά. Ίσως όχι αλλά τουλάχιστον θα είναι το πρώτο σαφές μήνυμα προς το Γιώργο Παπανδρέου αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα ότι η κοινωνία απαιτεί να γίνει πράξη το σύνθημα του Γιώργου για Αλλαγή, διαφορετικά θα βουλιάξουμε όλοι μαζί (ως χώρα) και όχι μόνο κάποια χαμηλά οικονομικά στρώματα.

Ας το καταλάβουν πια αυτοί που πρέπει στην κυβέρνηση, αν τους ενδιαφέρει να βοηθήσουν αυτό τον τόπο διαφορετικά ας φύγουν όσο είναι ακόμα νωρίς.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο εφιάλτης έφυγε, αλλά...

Σχετικά με την ακύρωση της επένδυσης του Κατάρ στον Αστακό ο Δημ. Στρατούλης, μέλος Π.Γ. του ΣΥΝ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Αστακό με την Κίνηση Πολιτών Ξηρομέρου (Αστακού), έκανε την παρακάτω δήλωση:

Για όποιους άλλους λόγους κι αν ακυρώθηκε η βρώμικη επένδυση του Κατάρ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα νίκη όσων αντιστάθηκαν σ΄ αυτήν, στο λαό του Αστακού και κυρίως στην Κίνηση Πολιτών Ξηρομέρου, που σήκωσε το βάρος αυτού του μεγάλου αγώνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που από την αρχή, με συνεχείς πολιτικές και κινηματικές πρωτοβουλίες, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και στο δρόμο, αγωνίστηκε μαζί με τους κατοίκους του Αστακού και της ευρύτερης περιοχής να ακυρωθεί αυτή η καταστροφική για το περιβάλλον και την απασχόληση επένδυση.

Ο εφιάλτης έφυγε, αλλά για να μην επανέλθει με άλλο πρόσωπο, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στο Πλατυγυάλι Αστακού ως διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο, όπως εξάλλου είχε αρχικά σχεδιαστεί, για να υπάρξει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή με σεβασμό στο περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

Το ψηφοδέλτιο της Κίνησης Πολιτών Ξηρομέρου

Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου (υποψήφιος δήμαρχος)

Εκλογική Περιφέρεια Αστακού
Γεραφέντη Βασιλική του Ηλία
Γερογιάννης Γεράσιμος του Αλεξάνδρου
Ευαγγελάτος Σταύρος του Παναγιώτη
Ζαρκαδούλας Αθανάσιος του Θεοδώρου
Καλαϊτζίδου Παρασκευή του Δημητρίου
Καραγεώργος Λεωνίδας του Ιωάννη
Λεγάτος Βασίλειος του Γεωργίου
Λιβάνης Ζήσιμος του Θεοδώρου
Μπεκατώρου Αργυρώ του Παναγιώτη
Μπόνης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Πάιρα Όλγα του Ανδρέα
Ρηγάλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου
Σκάντζας Νικόλαος του Χρήστου
Στρατούλης Δημήτριος του Ιωάννη

Εκλογική Περιφέρεια Φυτειών
Γαβριλόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
Διακουλάκη Μαρία (Μαριάνα) του Αναστασίου
Θεοφιλάτος Γεράσιμος του Αθανασίου
Λίχνος Βησσαρίων του Κωνσταντίνου
Χούτα Μαρία του Αριστείδη

Δημοτική κοινότητα Αστακού
Γεωργαλή Νιόβη του Ηλία
Ζαγκότας Βασίλειος του Ιωάννη
Ρηγάλου Λαμπρινή του Γεωργίου

Τοπική κοινότητα Βασιλόπουλου
Σκάντζα Ελένη του Χρήστου

Τοπική κοινότητα Καραϊσκάκη
Ψωμάς Αναστάσιος του Αθανασίου

Τοπική κοινότητα Μαχαιρά
Κοκοτός Λάμπρος του Ευαγγέλου

Τοπική κοινότητα Μπαμπίνης
Κανελλάκης Παναγιώτης του Αναστασίου

Τοπική κοινότητα Παλαιομάνινας
Σαλούρος Αντώνιος του Ιωάννη

Τοπική κοινότητα Σκουρτούς
Καππές Νικόλαος του Ιωάννη

Διαβάστε Περισσότερα

Κώστας Πατσιάς: υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου

Κώστας Πατσιάς υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου με το συνδυασμό του Γιάννη Λύτρα "ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ"

Διαβάστε Περισσότερα

«Δώσε νόημα στα σκουπίδια. Τίποτα δεν πάει χαμένο»

Με σύνθημα: «Δώσε νόημα στα σκουπίδια. Τίποτα δεν πάει χαμένο» το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, το ραδιόφωνο Lepanto 101,4 από την Ναύπακτο, σε συνεργασία με τον ΣΚΑΪ 100,3 πραγματοποιεί ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Τόπος συνάντησης η παραλία του Γριμπόβου, και συγκεκριμένα ο χώρος πλησίον του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Από τις 8 πμ μέχρι και τη 1μμ άνθρωποι του σταθμού μας, σε συνεργασία με τον δήμο Ναυπάκτου και το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της περιοχής, θα συλλέγουν τις προς ανακύκλωση συσκευές σε κοντέινερ που θα βρίσκονται στο σημείο από την Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών.

Στην περίπτωση που κάποιοι αδυνατούν να μεταφέρουν τις συσκευές μπορούν να επικοινωνούν κατά τις πρωινές ώρες, μέχρι και το Σάββατο, με τα τηλέφωνα 2634360131 και 6972073864.

Βασική στόχευσή μας, πέραν του πρακτικού ζητήματος της άμεσης ανακύκλωσης, είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, και κυρίως των μικρών παιδιών.

Χρήσιμες πληροφορίες: Μπορείτε να ανακυκλώσετε όλα τα μέρη των computers σας, εκτυπωτές, μελάνια, κινητά, scanner, πολυμηχανήματα, φορτιστές, αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες-dvd players- σκληροί δίσκοι κ.α), ψυγεία, ηλεκτρικά σίδερα, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνες, τηλεοράσεις τηλέφωνα κ.α.). Απαραίτητη προϋπόθεση οι συσκευές να μην είναι αλλοιωμένες.

Όλοι εσείς που θα φέρετε τις συσκευές σας για ανακύκλωση θα πρέπει να εγγραφείτε επιτόπου στον κατάλογο που θα τηρείται και αυτόματα θα θέσετε υποψηφιότητα για να κερδίσετε ένα δώρο, ως το μικρότερο αντίτιμο για την συνεισφορά σας στο εγχείρημα μας.

Όλοι μαζί σίγουρα μπορούμε, το ερώτημα είναι... θέλουμε;
Μάλλον είναι η ώρα για την απάντηση της Ναυπάκτου!

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ"
"ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΟΧΗΣ ΜΑΣ"
(ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ 1ο)

Με έκσταση ανακαλύπτουμε, εκατοντάδες συμπολίτισσες και συμπολίτες μας , όπως και συντοπίτισσες και συντοπίτες μας , που άλλοι σε επίπεδο Δήμου και άλλοι σε επίπεδο Περιφέρειας προσφέρονται για να υπηρετήσουν το κοινό καλό, την πρόοδο, την ανάπτυξη κ.α.
Με δύο λόγια, τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Με ορθάνοιχτο στόμα, σε φροντισμένα μπιλιετάκια, γυαλιστερά φυλλάδια και αντίστοιχες έντυπες παρουσιάσεις, παρατηρούμε μάτια που μας κοιτούν στα μάτια, καθάρια βλέμματα και καθαρά κούτελα.

Με θαυμασμό πληροφορούμαστε, για λαμπρές σπουδές, πετυχημένες καριέρες, ανιδιοτελείς προς το σύνολο προσφορές, εξαιρετικούς οικογενειακούς δεσμούς, προκομμένα, σπουδαγμένα και φιλόδοξα παιδιά, σημαντική κοινωνική συνεισφορά, κ.λ.π.

Με θάμπος μαθαίνουμε, για την πληθώρα των δράσεων και ενδιαφερόντων τους σε όλους τους τομείς που υπηρετούν το « νους υγιής εν σώματι υγιή», πάντα με πρόθεση διάχυσης αυτής της γνώσης και ενέργειας προς όλους.

Με δέος διαπιστώνουμε, άριστες δημόσιες σχέσεις, απόλυτη επαγγελματική επάρκεια και συνείδηση, συναδελφικότητα, αλληλεγγύη κ.α.

Με αγαλλίαση και έκθαμβοι, ενημερωνόμαστε για τις έγνοιες τους για τα προβλήματα της γειτονιάς και της πόλης, για την αποφασιστικότητα να υλοποιήσουν οράματα σημαντικά και να εργαστούν ακατάπαυστα προς τούτο, αδιαφορώντας για το ατομικό και οικογενειακό τους συμφέρον.

Μετά τα παραπάνω λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι αισθανόμαστε ένοχοι.

Νιώθουμε ένοχοι που με την μιζέρια μας και τα κολλημένα μυαλά μας, σε αντίθεση με αυτούς και τα σπουδαία που ευαγγελίζονται, εμείς ασχολιόμαστε με τα ασήμαντα όπως:
 • H τιμή στο πετρέλαιο, στο νερό, στο ρεύμα, στο τηλέφωνο, στο φάρμακο κ.α.
 • Η ανεργία, η υποαπασχόληση, τα ξενοίκιαστα μαγαζιά.
 • Το παρεμπόριο στους δρόμους, το μπάχαλο στις λαϊκές, τα παράνομα παζάρια.
 • Οι ουρές στο ΙΚΑ, η απουσία γιατρών στον ΟΑΕΕ, το κόψιμο των συντάξεων, το πετσόκομμα των μισθών.
Νιώθουμε ένοχοι που καταγγέλλουμε:
 • Το κατοχικό μνημόνιο και τους βουλευτές που το ψήφισαν.
 • Τις περαιώσεις, τις συνάφειες και την τριπλοφορολόγησή μας.
 • Τις αλυσίδες, τις πολυεθνικές και τα ολιγοπώλια.
 • Τις κυβερνήσεις που ξεπουλάνε σε ξένους λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, ορυκτό πλούτο κ.λ.π.
Νιώθουμε ένοχοι που:
 • Τιμάμε τον απεργό και σιχαινόμαστε τον απεργοσπάστη, ο οποίος απολαμβάνει και αυτός τις κατακτήσεις του απεργού.
 • Στηρίζουμε τον εργάτη και όχι τον βιομήχανο.
 • Είμαστε με τον ναυτεργάτη και όχι με τον εφοπλιστή.
 • Είμαστε με τους μικρούς αγρότες και όχι με τους μανατζαραίους των ενώσεών τους και τους εμπόρους σήμερα των φωτοβολταϊκών.
Νιώθουμε ένοχοι που:
 • Θέλουμε το Πλατυγιάλι Ελληνικό εμπορικό λιμάνι.
 • Ζητάμε πόλη προσβάσιμη, με όχι γκετοποιημένη αγορά.
Εμείς λοιπόν, που μας βαραίνουν όλα τα παραπάνω, διαβάσαμε τα βιογραφικά, τα οράματα, τα προσόντα των πρόθυμων να κουραστούν ανιδιοτελώς για εμάς και διαπιστώσαμε ότι αυτά που εμείς είχαμε σαν προτεραιότητές μας, δεν συμπεριλαμβάνονται, ούτε σαν υποσημειώσεις στους οραματισμούς, στους σχολιασμούς και τις αναφορές τους.

Από την άλλη όμως, τα βιογραφικά τους είναι σπουδαία γιατί όλοι καταξιώθηκαν και πρόκοψαν με την αξιοσύνη τους, χωρίς βοήθεια από ξένες πλάτες.

Γι αυτό ζητάμε συγνώμη που με τις εμμονές μας, το παρωχημένο μας μυαλό και την οξύτητα του λόγου μας εμποδίζαμε τόσα χρόνια την πρόοδο του τόπου μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα