Διακήρυξη Δημοπρασίας Έργου

>> Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Αντιδήμαρχος Ι Π Μεσολογγίου Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφισταμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ενοποίηση Δεδομένων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Η δαπάνη εκτέλεσης της συμβάσεως, που προϋπολογίζεται σε ευρώ 52.068 πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας 23%, ήτοι συνολικά σε ευρώ 64.044 θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 /10/2010 ημέρα Δευτέρα η και ώρα 12,00 μ.μ (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την 243/2010 απόφαση της Δ.Ε.

Η Εγγύηση Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τρεις χιλιάδες και διακόσια δύο Ευρώ, € 3.202.

και θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ι Π Μεσολογγίου που είναι ο φορέας εκτέλεσης της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μεσολογγίου, οδός Ι.Ι. Μάγερ 20 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 26310- 51767 FΑΧ 26310-55997

Τεύχος Διαγωνισμού - Δήμου ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δημοσίευση σχολίου