Ανακοίνωση της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας

>> Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων – Τμήμα Γεωργικών Μηχανημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, γίνεται γνωστό ότι σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, δεν επιτρέπεται μετά την 1-6-2010 η ταξινόμηση και απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης 1 τουλάχιστον και δεν έχουν εφοδιαστεί με έγκριση τύπου από την Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανισμού Εξοπλισμού.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι των ανωτέρω γεωργικών μηχανημάτων να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο 26413-63107 μέχρι 28-5-2010, για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δημοσίευση σχολίου